h

Een sociaal bestuur werkt!

Verkiezingsprogramma SP Diemen

2014 – 2018

 

Klik op de foto om dit programma als pdf te downloaden.

 
Inhoud
 • EEN SOCIAAL BESTUUR WERKT
 • TERUGBLIK
 • 1) WERK, WELZIJN EN ZORG
 • 2) MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF
 • 3) GEVARIEERD WONINGAANBOD
 • 4) ONDERWIJS EN JONGEREN
 • 5) MILIEU EN DIERENWELZIJN
 • 6) VERKEER EN PARKEREN
 • 7) VEILIGHEID
 • 8) SPORT EN CULTUUR
 • 9) DEMOCRATIE DICHTBIJ
 • TOT SLOT
 
Een sociaal bestuur werkt
De SP gaat uit van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit en loopt voorop in de strijd voor het behoud van werk, goede zorg en betaalbaar wonen, zowel op landelijk als op lokaal niveau.
 
Wat betekenen deze uitgangspunten voor de inzet van de SP in Diemen? In dit verkiezingsprogramma zetten we de belangrijkste zaken op een rij. We sluiten hiermee niet alleen aan bij de landelijke SP-koers maar geven in Diemen op lokaal niveau concrete invulling aan deze doelstellingen en streven naar een samenleving waarin onderlinge betrokkenheid voorop staat.

 

Terugblik
In 2010 kwam de SP met drie andere partijen in het college en leverde een wethouder. Hiermee was er een meerderheid ontstaan voor de al lang gekoesterde wens om het armoedebeleid te verruimen. Zo konden we meer Diemenaren met een laag inkomen helpen. Een duidelijke invulling van solidariteit.
 
De sociale werkvoorziening kwam sterk onder druk te staan door èn de economische crisis èn rijksbezuinigingen. De gemeente Diemen maakte "eerlijk werk voor een eerlijk loon" mogelijk door een groot gedeelte van het groenonderhoud aan Pantar te gunnen. Ook in andere sectoren liep de werkloosheid snel op en de budgetten voor reïntegratie namen drastisch af. Het begeleiden van mensen naar werk vraagt om maatwerk. Daarom investeert de gemeente Diemen in 2014 en 2015 zelf extra geld, zodat maatwerk binnen reïntegratie mogelijk blijft.
 
Zelfstandige ondernemers zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en levendigheid van ons dorp. Ook zij hebben te lijden onder de economische crisis. Onze wethouder voerde regelmatig overleg met hen om te luisteren naar hun problemen en deze snel gezamenlijk aan te pakken.
 
Gemeentes besteden veel werk uit via openbare aanbestedingen. Via het principe van Social Return wordt een percentage van de aanbestedings­som weer besteed aan reïntegratie van werkzoekenden of aan stage­plekken. De gemeente Diemen heeft voortvarend en met succes dit beleid uitgevoerd.
 
De SP staat voor menselijke waardigheid. Daarin past het willekeurig vragen van een tegenprestatie aan bijstandsgerechtigden niet. In de gemeentelijke verordeningen wordt het begrip "tegenprestatie" alleen toegepast binnen een persoonlijk reïntegratieplan.
 
De SP betrekt burgers en ondernemers bij besluiten die voor hen belangrijk zijn. Een meerderheid in de raad is vóór een algehele zondagsopenstelling op alle zondagen van het jaar. Alle winkeliers in Diemen werden geraadpleegd via een enquête en de meerderheid van hen was tegen een algehele zondagsopenstelling. Toch waren bijna alle partijen vóór, behalve de SP en GroenLinks.
 
De SP luistert ook buiten de verkiezingstijd. Wanneer er iets loos is, gaat de SP erop af. Wat vandaag kan worden opgelost, laten we niet liggen voor morgen. Wie een beroep doet op de SP krijgt altijd een serieuze reactie. Een oplossing zoeken we altijd samen met de mensen.
 
De afgelopen vier jaar ging de SP regelmatig de straat op, om zo in gesprek met de inwoners te achterhalen wat zij belangrijk vinden. Onze aanwezigheid op de markt en in het winkelcentrum zal u niet ontgaan zijn. Daarnaast gingen actieve SP-leden bij de mensen langs om hun mening te vragen. Dit "buurten in de buurt" is onze manier om te luisteren naar wat de inwoners te vertellen hebben over ons dorp en te horen wat er goed gaat en wat niet. We gebruiken deze informatie in de raad en zo doen we wat er van volksvertegenwoordigers mag worden verwacht.
 
De komende vier jaar zullen wij verder werken aan een beter Diemen. In dit verkiezingsprogramma kunt u lezen waar wij ons voor gaan inzetten. De inhoud zal niemand verbazen. Wij zijn een sociale partij en met een stem op de SP weet je waar je voor kiest. Alles wat wij doen, doen wij volgens de drie kernwaarden van onze partij: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
 
 
 
1. Werk, welzijn en zorg
 
"Vooruitgang begint bij het bestrijden van achterstand"
 
Het is een kwestie van beschaving dat inwoners van Diemen toegang hebben tot goede zorg en dat ernaar wordt gestreefd hun welzijn te waarborgen. Door het desastreuze landelijk beleid – marktwerking, aanbestedingen en bezuinigingen – loopt de kwaliteit van zorg en welzijn terug, soms in hoog tempo. En dat wordt niet alleen gezegd door mensen die zorg nodig hebben, maar ook door mensen die zorg moeten leveren. Toestanden waarbij thuiszorgers ontslagen worden en vervolgens mogen terugsolliciteren naar hun eigen baan voor een lager loon zijn voor de SP onacceptabel.
Met de nieuwe Participatiewet, die op 1 januari 2015 ingaat, komen veel extra taken op het bordje van de gemeente terecht, echter zonder dat de daarvoor benodigde budgetten in voldoende mate beschikbaar worden gesteld.
 
Dat betekent voor de SP:
 • De SP gaat voor een dorp waar geen armoede is en blijft werken aan de verbetering van de levensstandaard van minima.
 • De SP zet zich in voor kwaliteit en continuïteit van de zorg bij het overgaan van de Jeugdzorg en AWBZ naar de gemeente en richten ons op preventie en ondersteuning.
 • WMO/AWBZ gelden moeten geoormerkt worden zodat deze niet gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld straatklinkers, lantaarnpalen, plantsoenen of sportvelden.
 • Zorg op maat en lokale buurtzorg zullen we stimuleren.
 • Wij waken ervoor dat de dagbesteding van goede kwaliteit blijft.
 • Wij maken ons sterk voor goede thuiszorg en zijn voor het behoud van werkgelegenheid hierin.
  Mantelzorgers mogen niet overbelast raken door bezuinigingen.
 • Bij gemeentelijke aanbestedingen voor de thuiszorg in Diemen
  waken wij voor een fatsoenlijk loon voor de medewerkers.
 • Maatwerk is essentieel voor een goede reïntegratie van werkzoekenden in de bijstand. Er moet voldoende gemeentelijk budget hiervoor beschikbaar zijn.
 • Wij zien erop toe dat voldoende werkervaringsplaatsen voor werkloze jongeren beschikbaar blijven.
 • Als mensen vanuit de bijstand weer een baan vinden, kunnen zij toch er financieel niet op vooruit gaan door de "armoedeval". Wij willen gemeentelijk beleid dat de "armoedeval" zoveel mogelijk vermindert.
 
 
2. Midden- en kleinbedrijf
De SP wil dat er meer oog komt voor de belangen van kleine bedrijven. Het MKB is een belangrijke kracht binnen onze economie. Daarom is het vreemd dat door de politiek onvoldoende rekening wordt gehouden met kleine bedrijven. De kleine ondernemer staat voortdurend onder druk van de schaalvergroting, zeker in de detailhandel. Het is juist de zelfstandige winkelier die de meeste last heeft van de verruiming van de winkeltijden en het stunten met de prijzen van grote winkelketens. Ook gaan deze ketens steeds vaker hun aanbod uitbreiden naar terreinen die niet tot hun core business behoren, zoals tuincentra die speelgoed verkopen of supermarkten die boeken en kleding in hun assortiment opnemen. Het gevolg is dat de kleinere winkels meer en meer verdwijnen. Het is een gestaag tempo van 5% per jaar, wat betekent dat over 15 jaar de helft verdwenen is. Het vertrek van winkels en andere vormen van bedrijvigheid uit buurten is meer dan alleen maar een aderlating die voor wat ongemak zorgt. Bedrijvigheid is essentieel voor de samenhang, leefbaarheid en het welzijn voor de bewoners in een buurt of een dorp. De verschraling van het winkelaanbod zal bovendien uiteindelijk tot minder keuzemogelijkheden leiden.
 
De ruimere openingstijden van winkels zijn prettig voor veel consumenten maar hebben ook een keerzijde. De kleine winkelier die alleen of met het gezin de zaak runt, kan niet meedoen aan de "rat race" van al die extra openingsuren. Elk zondag koopzondag betekent dat deze winkeliers beroofd worden van hun vrije dag. Bovendien zal een algehele zondagsopenstelling leiden tot nog meer betaald parkeren in het centrum, ook op zondag. De extra kosten voor schoonmaak en bewaking worden omgeslagen op alle winkeliers in het winkelcentrum, terwijl hun omzet echt niet stijgt. Om nog maar te zwijgen over de verspilling van het extra energieverbruik. Alleen de grote ketens hebben baat bij uitbreiding van de zondagsopenstelling. In toeristische gebieden heeft het zin als alle winkels vaker open zijn, maar Diemen met zijn dorpse karakter behoort daar niet toe. Daarom wil de SP het aantal koopzondagen beperkt houden tot 12 per jaar. Hiermee krijgen kleine winkeliers een eerlijkere concurrentiepositie ten opzichte van de grote landelijke winkelketens.
 
Hoewel de Diemense bewoners in meerderheid aangegeven hebben dat zij vóór een algehele zondagsopenstelling zijn, met name de jongeren, zijn de winkeliers in grote meerderheid tegen deze uitbreiding van 12 naar 52 zondagen per jaar. De SP steunt deze winkeliers en houdt daarbij de menselijke maat in het oog.
 
De SP stuurt daarom aan op:
 • Winkeliers zijn vrij om te beslissen of ze op die zondagen open willen of gesloten blijven.
 • Winkeliers die op zondag gesloten blijven, betalen niet mee aan de extra kosten voor schoonmaak, beveiliging en energieverbruik van de koopzondagen.
 • Er wordt geen betaald parkeren ingevoerd op zondagen in het centrum, ook niet op koopzondagen.
 
 
3. Gevarieerd woningaanbod
De woningmarkt zit in het slop en de woningnood groeit. Steeds minder betaalbare huurwoningen worden gebouwd. Door alle regerings­maatregelen die tot nu toe genomen zijn, stijgen de huren fors en blijven bewoners zitten waar ze zitten. Door de bezuinigingen worden mensen onzeker of hebben simpelweg onvoldoende inkomen om een huis te huren of te kopen.
 
In Diemen is er nog steeds een groot tekort aan betaalbare woningen voor jongeren, maar ook voor ouderen. Veel ouderen kunnen niet doorstromen naar een minder grote woning en veel jongeren vertrekken uit Diemen. Hierdoor zullen er steeds minder jonge mensen zijn om de oudere medemens te ondersteunen. De samenhang valt in het dorp zo doende uiteen en het zal steeds moeilijker worden om een menswaardig bestaan voor iedereen te garanderen. De SP zet zich in voor de belangen van huurders en vindt dat extra aandacht nodig is voor alleenstaande ouderen, jongeren en starters op de woningmarkt alsmede de mensen met een laag inkomen.
 
Daarom pleiten wij voor:
 • Meer jongerenhuisvesting.
  De geplande woningen in de nieuw te bouwen Kiezel kunnen best wat kleiner, waardoor er meer woningen voor jongeren beschikbaar komen die bovendien goedkoper zijn.
 • Sociale huurwoningen.
  Uitbreiding van het aantal huurwoningen in Diemen, zoals sociale woningbouw op de Sniep. Wij houden vast aan onze eis van minimaal 30% goedkopere woningen om er zo een echt gemengde wijk van te maken. Verkoop van sociale huurwoningen wordt tegengegaan.
 • Goedkopere vrije sector huurwoningen.
  Er moeten meer huurwoningen komen tussen de €700 en €800 huur per maand voor o.a. doorstromers.
 • Goedkopere koopwoningen.
  Koopwoningen moeten in Diemen betaalbaar zijn zodat zij sneller verkocht worden. Ook hier houden wij vast aan 30% goedkopere koopwoningen bij nieuwbouw.
 • Leegstaande kantoren en ruimtes boven winkels worden indien mogelijk beschikbaar gesteld voor bewoning.
 • De woningproductie wordt meer op de vraag gericht. Er wordt grondig onderzocht hoe groot de vraag is naar sociale huurwoningen, zorgwoningen, jongeren- en studenten­woningen en de woningbouw wordt hierop aangepast. Vooral huisvesting van grote gezinnen met een laag inkomen krijgt extra aandacht.
 • Corporatiewoningen die langer dan een half jaar te koop staan, gaan terug in de sociale verhuur.
 • Zolang er langdurig leegstaande panden in Diemen zijn, blijft kraken nodig als drukmiddel tegen leegstand.
 
 
4. Onderwijs en jongeren
De verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen ligt in eerste instantie bij de ouders. De gemeente speelt een rol bij het realiseren van ondersteunende voorzieningen. De SP vindt dat het aanbod hierbij zo goed mogelijk moet worden afgestemd op wat de ouders willen en wat kinderen nodig hebben, met oog voor het belang van de samenleving als geheel.
 
Kinderen en jeugd uit Diemen moeten allemaal dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen, ongeacht het inkomen van de ouders. Kinderen groeien steeds vaker in armoede op. SP Diemen wil extra aandacht voor deze steeds groeiende groep. Zij moeten kunnen meedoen aan sport en buurtactiviteiten. Dat betekent dat er een goed gevarieerd aanbod beschikbaar moet zijn waarbij we gezinnen die dat nodig hebben financieel ondersteunen.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zelf aangeven waar zij behoefte aan hebben.
 
Een probleem is het toenemend aantal kinderen en jeugdigen met overgewicht. We willen inzetten op goede voorlichting over voeding en het sporten stimuleren. Daarbij moet er voldoende gelegenheid zijn om buiten te spelen voor jong en oud.
 
Het is belangrijk dat er voldoende kinderopvang is van goede kwaliteit. Iedereen die met kinderen werkt moet goed voorgelicht zijn over de signalen van kindermishandeling en (sexueel) misbruik.
 
Schoolklassen zijn tegenwoordig te groot. Klassen van 27 en meer leerlingen zijn heel gewoon. Tegelijkertijd word passend onderwijs ingevoerd waardoor meer kinderen met een leer- of gedrags­probleem in de klas erbij komen. Wij vinden het belangrijk dat passend onderwijs geen knellend onderwijs wordt. Kinderen die dat nodig hebben, moeten terecht kunnen op speciaal onderwijs.
 
 
Enkele punten die de SP gaat verbeteren:
 • Alle kinderen krijgen dezelfde kansen door sport en buurtactiviteiten, ook kinderen van minder draagkrachtige ouders.
 • De brede scholen worden tevens buurthuizen als centrum van de buurt, waar buiten schooltijd activiteiten plaatsvinden voor en door jong en oud.
 • Aandacht voor kwaliteit van de kinderopvang en het onderwijs, zoals grootte van de klassen, passend onderwijs.
 • Aan kinderen en jongeren wordt gevraagd waar zij behoefte aan hebben en ze worden bij de oplossing betrokken.
 • Remedial teaching (bijles) ter voorkoming van leer­achterstanden, huiswerkklassen voor 12+.
 • Het schoolzwemmen en het verkeersexamen blijven.
 
 
5. Milieu en dierenwelzijn
Natuur en een gezonde leefomgeving zijn van groot belang voor de gezond­heid en het welbevinden van mens en dier. Het Diemerbos en andere stukken natuurgebied vormen de longen voor ons dorp, bieden mogelijkheden voor recreatie vlakbij en zijn dus voor ons van groot belang. Dit moeten we niet verloren laten gaan en opofferen aan de commercie. Ook moet er zowel in het binnen- als in het buitengebied van Diemen het groen zoveel mogelijk worden behouden.
 
In onze samenleving past naast respect voor mensen ook respect voor dieren, zowel voor huisdieren als voor in de vrije natuur levende dieren.
Een huisdier kan voor sommigen heel belangrijk zijn. In een samenleving waar mensen momenteel steeds minder te besteden hebben, zijn soms de kosten voor een dierenarts niet meer op te brengen en wordt het dier "weg gedaan". Het gevolg hiervan is, dat veel huisdieren zwerfdieren worden of in het asiel belanden. Niet alleen voor ouderen maar ook voor jongeren is het hebben van een huisdier een waardevolle aanvulling op hun bestaan.
 
De SP is vóór duurzame energie zoals zonnepanelen en windmolens om CO2-uitstoot in te perken. Tevens vragen wij meer aandacht om zuiniger om te gaan met energie. Betere isolatie van woningen en LED-verlichting op straat en in huis zijn hiervan voorbeelden, evenals groene daken en zonnepanelen Ook inperking van het autogebruik ten faveure van de fiets of het OV past in dit beeld. Fietspaden langs doorgaande wegen moeten in stand gehouden worden en er dienen voldoende plekken te zijn waar je je fiets kunt stallen. Op deze manier streven we naar een energieneutraal Diemen in 2040.
 
Behalve natuur zijn ook de bereikbaarheid en de fysieke uitstraling van een straat, wijk en omgeving van grote betekenis. De SP vindt het belangrijk dat mensen zich prettig voelen en streeft ernaar om wijken aantrekkelijk te houden. Zendmasten, zwerfafval en verwaarloosde straten passen niet in dit beeld. Goed verzorgd groen maakt een buurt beter leefbaar.
 
Diemen leefbaar houden kan niet zonder daarvoor kosten te maken. En daarvoor betalen wij met zijn allen mee via gemeentelijke belastingen. De kosten van afvalverwijdering en rioolheffing zijn in Diemen echter relatief hoger dan in andere gemeenten. Enerzijds komt dit door de manier waarop de kosten worden toegerekend (andere gemeenten brengen de loonkosten soms onder bij een andere post) en anderzijds door de kwaliteit die wij eisen bij het ophalen en verwerken van ons afval. Elke week huisvuil ophalen is duurder dan eens per twee weken.
Afval scheiden en waar mogelijk recyclen levert de samenleving meer voordeel op dan alle afval ongesorteerd afvoeren en verbranden. Het laatste is gemakkelijker voor de bewoners en misschien goedkoper. Maar de SP Diemen kiest ervoor om niet alleen te kijken naar de goedkoopste oplossing, maar ook het milieu te ontzien en rekening te houden met duurzaamheid.
 
Daarom houden we vast aan een ophaalfrequentie van één keer per week en scheiding van afval, maar zullen ons blijven inzetten om kosten te beperken en de afvalstoffenheffing waar mogelijk te verlagen.
 
SP Diemen zet zich in voor de volgende punten:
 • Het groen in Diemen in stand houden en goed onderhouden.
 • Instandhouding van fietspaden langs doorgaande wegen.
 • Bevorderen van gebruik van duurzame energie.
 • Gescheiden afvalinzameling voor een redelijk tarief.
 • Preventieve aanpak van zwerfvuil op straat.
 • Geen zendmasten in dichtbewoond gebied.
 • Binnen het gemeentelijk beleid aandacht voor dierenwelzijn.
 • Stimuleren van educatie over het houden van dieren, bijvoorbeeld op scholen i.s.m. de dierenbescherming.
 • Geen dieronvriendelijke evenementen op Diemens grondgebied zoals een circus met dieren.
 
 
6. Verkeer en parkeren
Diemen is omringd door drukke snelwegen. De luchtkwaliteit moet dan ook regelmatig gecontroleerd worden. Een snelheidsbeperking van 80 km/u levert veel minder fijnstof op vanaf de snelwegen. Daarbij zouden bomenrijen naast geluidsschermen ook een goede bijdragen kunnen leveren. Dit draagt tevens bij aan een betere fysieke uitstraling.
 
Onze wijken moeten goed bereikbaar zijn. Onze inwoners moeten zich voor een redelijke prijs en binnen een redelijke tijd met het openbaar vervoer kunnen verplaatsen. De SP zet zich in voor een goed openbaar vervoer voor iedereen.
 
Amsterdam is onze grootste buurgemeente. Dat heeft voordelen maar ook een paar nadelen. Eén van die nadelen is de gestaag toenemende parkeerdruk op Diemen ten gevolge van forenzen die hun auto hier in Diemen stallen en verder met vouwfiets of openbaar vervoer Amsterdam in trekken. Was aanvankelijk alleen het centrum een gewilde parkeerplek voor hen, steeds meer komen de wijken er omheen onder toenemende druk te staan. Vandaar dat de gemeente een aantal jaren geleden besloten heeft blauwe zones in te voeren die nu jaarlijks steeds verder uitgebreid moeten worden. Dit is beter dan toegeven aan de autodruk en extra parkeerplaatsen creëren. Wijken zijn ontworpen met een bepaalde verhouding van het aantal parkeerplekken t.o.v. het aantal woningen. Een verstoring van die balans zou een wijk totaal van karakter doen veranderen.
 
SP Diemen zet zich in voor de volgende punten:
 • Een snelheidslimiet van 80 km voor de ons omringende snelwegen.
 • Een goed openbaar vervoer voor iedereen.
 • Doortrekken van tram 9 tot het Diemerbos, zodat dit voor meer groepen mensen toegankelijk wordt.
 • Binnen de "Stadsregio Amsterdam plus" blijven streven naar een fijnmazig en betaalbaar openbaar vervoer.
 
Belangrijke uitgangspunten voor een goed parkeerbeleid:
 
 • Flexibel.
  Hierdoor kan het snel en gemakkelijk aan de steeds veranderende omstandigheden worden aangepast. Blauwe zones uitbreiden zodra de parkeerdruk in een wijk te hoog wordt i.p.v. het aanleggen van extra parkeerplaatsen.
 • Gratis parkeervergunning.
  Ieder woonadres krijgt één gratis parkeervergunning voor maximaal één auto. Vergunningen voor een eventuele tweede en derde auto zijn niet gratis volgens een oplopend tarief.
 • Parkeren rond het winkelcentrum.
  De gemeente heeft geen invloed op de tarieven in de ondergrondse parkeergarage. Maar daarbuiten rondom het winkelcentrum staan we niet toe dat de tarieven verder omhoog gaan. Het is al erg genoeg dat er betaald parkeren in een dorp bestaat en wij zouden dat het liefst zo snel mogelijk afgeschaft zien.
 • Sluipverkeer.
  Door de overvolle snelwegen wordt Diemen vaak gebruikt om de file af te snijden en door het dorp en het centrum te rijden. In de spits rond vijf uur ’s avonds is dit zo’n 70% van het autoverkeer. Hiertegen moeten maatregelen genomen worden, bijvoorbeeld door het invoeren van éénrichtingverkeer op bepaalde plekken.
 
7. Veiligheid
 
"De buurt, de schaal van de toekomst"
 
De SP vindt dat een veilige gemeente de verantwoordelijkheid is van het gemeentebestuur en Diemenaren samen, van politie en buurtbewoners. Want ondersteund door een structureel aanwezige goede wijkagent durven mensen elkaar weer aan te spreken op gedrag en samen te gaan voor een veilige buurt.
 
Particuliere beveiligers mogen in de openbare ruimte alleen worden ingezet als vaststaat dat de politie en de gemeente (via BOA’s) de benodigde mankracht zelf niet kunnen leveren. Cameratoezicht wordt in de publieke ruimte ingezet tegen criminaliteit alleen als hulpmiddel naast toezicht op straat. Voorwaarde voor camera­toezicht is dat de beelden voortdurend live worden bekeken, zodat direct gereageerd kan worden en er niet alleen sprake is van een preventieve maatregel of middel voor strafrechtelijk onderzoek.
 
Naast dit vergroten van de buurtveiligheid behoort ook dat wij voorrang verlenen aan verkeers­veiligheid. Het te hard rijden van auto’s, motoren, scooters en brommers is een belangrijke oorzaak van verkeers­ongevallen in ons dorp.
 
Wij stellen de volgende maatregelen voor:
 • Snelheidsremmende maatregelen, zoals het plaatsen van bloem­bakken in 30-km zones.
 • Onveilige kruispunten moeten zo snel mogelijk veiliger worden gemaakt.
 • Een ongelijkvloerse kruising van de spoorwegovergang op de Ouddiemerlaan. Hierdoor verdwijnt de gevaarlijke overgang waardoor Diemen weer één veilig dorp wordt.
 • Voldoende buitenspeelruimte voor kinderen van alle leeftijden verhoogt de veiligheid van een buurt.
 • Particuliere beveiligers alleen als de politie of de gemeente de benodigde mankracht zelf niet kan leveren.
 • Cameratoezicht in de publieke ruimte tegen criminaliteit alleen als hulpmiddel naast toezicht op straat.
 
8. Sport en cultuur
Op de sportclub komen mensen met de meest uiteenlopende achtergronden met elkaar in contact en leren nieuwe en andere sociale vaardigheden. Jong of oud, rijk of arm, hoger of lager opgeleid, iedereen is voor elkaar gelijk. Recreatieve sportbeoefening is gezond en draagt bij aan het voorkomen van overgewicht. Voor ouderen is het een belangrijk middel om zo lang mogelijk actief en zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Sportdeelname moet daarom voor alle groeperingen zoveel mogelijk bevorderd worden en betaalbaar blijven. De SP pleit daarom voor het op peil houden van subsidies en investeringen op dit gebied. Hierbij hoort ook dat informele sportvoorzieningen zoals veldjes voor voetbal, handbal, basketbal, e.d. aangelegd en eventueel uitgebreid worden. De komst van de vernieuwde skatebaan in Diemen-Noord is in dit opzicht een goed voorbeeld.
 
Het cultuuraanbod in Diemen moet gekoesterd worden. De variëteit aan activiteiten in de Omval is voor een klein dorp goed, al zou een langere openingstijd de levendigheid van het centrum als uitgaansgebied zeker ten goede komen. Er moet binnen Diemen voldoende aanbod zijn van sociaal-culturele activiteiten, waarbij mensen uit diverse doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten. Initiatieven gericht op de integratie van allochtonen moeten bevorderd worden.
 
De SP Diemen vindt het belangrijk dat activiteiten op het gebied van sport, cultuur en kunst ook voor mensen met een lager inkomen toegankelijk blijven. Diemen kent een aantal kleinere muziek­gezelschappen en er vindt muziekonderwijs aan jongeren plaats in De Omval. Hiervoor worden gerichte subsidies gegeven om deze kleinschalige activiteiten mogelijk te maken in De Schakel en andere buurtcentra.
 
Voorzieningen voor de bewoners als zwembad, bibliotheek, buurtcentra en weekmarkt willen wij in stand houden. Wij zetten ons in voor het behoud van diversiteit in verenigingen en maatschappelijke activiteiten in Diemen.
 
Diemen is een stedelijk dorp en dat willen wij zo houden.
Enerzijds de grote stad dichtbij met alle voordelen van dien op het gebied van samenwerking en uitgaansgelegenheden, anderzijds de klein­schaligheid van een dorp met veel groen en de vrije natuur binnen handbereik.
 
Wij stellen de volgende maatregelen voor:
 • Sport en spel stimuleren voor jeugdigen door middel van speelterreinen, trapveldjes, skatebaan e.d. om gezondheid te bevorderen en obesitas tegen te gaan.
 • In stand houden van kleinschalige verenigingsactiviteiten.
 • Geen sluiting van zwembad en bibliotheek om bezuinigingen door te voeren.
 
 
9. Democratie dichtbij
 
"Mensen hebben zeggenschap over hun buurt en voelen zich meer betrokken."
 
Als bewoners het gevoel hebben dat ze zelf mogen bepalen hoe hun buurt eruit ziet, hoe hun openbaar groen wordt onderhouden, hoe het zwerfvuil op straat wordt opgeruimd en hoe ze kunnen participeren in zaken die hun wijk aan gaan, dan brengt dat de burger dichter bij de politiek. Als dat gevoel ontbreekt, zullen zij zich onverschilliger gaan opstellen en de verantwoordelijkheid meer en meer bij de gemeente leggen waar die even goed bij henzelf zou kunnen liggen.
 
Hoe wil de SP dit stimuleren?
 • Door het inzetten van een brede inspraak bij belangrijke zaken, zoals de vrije busbaan in Diemen-Zuid, de herinrichting van Diemen-Noord en recreatie in en rondom de Diem.
 • Door te kiezen voor een gemeentelijke organisatie waar korte lijnen bestaan tussen burger, bestuur en ambtenaar. Een samenwerking met andere gemeentes dient dit niet in gevaar te brengen.
 • Het stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven zoals buurtmoestuinen, plantenbakken in de straat, straatfeesten e.d.
 
Tot slot
Vindt u ook dat er nog het nodige moet veranderen in Diemen? Dat de goede dingen van Diemen behouden moeten worden, ook in tijden van crisis? Dat de SP niet mag ontbreken in de gemeenteraad en in het gemeentebestuur?
 
Stem dan op de SP en kies voor:
 • Verbeteren van de levensstandaard van minima.
 • Kwaliteit en continuïteit van de zorg (WMO/AWBZ).
 • Meer sociale woningbouw en goedkopere koopwoningen.
 • Meer nadruk op jongerenhuisvesting.
 • Extra aandacht voor jeugdwerkloosheid en jeugdzorg.
 • Instandhouding OV, fietspaden en lokale voorzieningen.
 • Ophalen van huisafval blijft één keer per week met scheiding van afval in diverse fracties.
 • Stimuleren van recreatieve sport en sociaal-culturele activiteiten.
 • Behoud van winkelcentra in de wijk met steun voor zelfstandige winkeliers.
 • Behoud van het dorpskarakter met voldoende groen.
 • Aandacht voor dierenwelzijn in het gemeentelijk beleid.
 
De SP, een partij die niet alleen rond de verkiezingen de straat op gaat maar die het hele jaar door actief is, de mensen erbij betrekt en naar u luistert.

 

U bent hier